Ejer Bavnehøj

Længe anså man Himmelbjerget for at være det højeste punkt i Danmark, men da landmålingen blev mere præcis i midten af 1800-tallet, stod det klart, at Danmarks højeste punkt måtte være Yding Skovhøj eller Ejer Bavnehøj. Men…

Ved opmålingen af Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj tog man ikke højde for, at der på begge høje ligger en gravhøj. Så de to højdepunkter fik på de første geodætiske kort en højdeangivelse, som regnede gravhøjene med.

Man fik altså ikke målt den naturlige terrænoverflade, men to menneskeskabte anlæg. Derfor gik snakken lokalt om, hvorvidt det var det ene eller det andet højdepunkt, som reelt var Danmarks højeste – og måske om et par skovlfulde sand placeret strategisk kunne ændre på tingene.

Og Danmarks højeste punkt er…

I nyere tid har det givet anledning til yderligere diskussioner. Hvis man må indregne menneskeskabte anlæg som f.eks. gravhøje, så er f.eks. toppen af antennemaster og Storebæltsbroens pyloner jo også mulige højdepunkter…

Eksperter gik i 2005 i gang med at lave nøjagtige undersøgelser, og det viste sig, at Danmarks højeste naturlige punkt på 170,86 meter over havet er… Ejer Møllehøj.

Møllehøj ligger cirka 300 meter vest for Ejer Bavnehøj. Frem til 1917 stod der en hollandsk vindmølle på Møllehøj – et godt sted at udnytte vindenergien.

ENGLISH VERSION:

For a long time, Himmelbjerget (The Sky Mountain) has been regarded as the highest point in Denmark, but when the geological survey became more accurate in the middle of the 19th century, it was clear that the highest point of Denmark had to be Yding Skovhøj or Ejer Bavnehøj. However…

In the survey of Ejer Bavnehøj and Yding Skovhøj people didn’t take into account the fact that both high points include a burial mound. Therefore, on the first geodetic maps, the two high points got altitude information which included the burial mounds.

People did not measure the natural terrain surface, but instead, they measured the two man-made grounds. Therefore, the locals talked about whether it was the one of the other high point of which was actually the highest point of Denmark – and whether a few shovelful sand, put strategically, could change anything.

And the highest point of Denmark is….

More recently, this has prompted further discussions. If you are allowed to include man-made grounds, e.g. burial mounds, then the top of antenna masts and the Great Belt Bridge’s pylons are also possible high points…

In 2005, experts began to conduct accurate surveys. It showed that Denmark’s highest and natural point with 170,86 meters above sea level is… Ejer Møllehøj.

Møllehøj is situated approximately 300 meters to the west of Ejer Bavnehøj. Up until 1917, a Dutch windmill was located at Møllehøj – this was a great place to utilize wind energy.

Højdemeter: 171 meter
Start på p-pladsen ved udsigtstårnet,
Ejer Bavnehøjvej,
8660 Skanderborg

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar