Vissenbjerg

Vissenbjerg-bakkerne er en del af et stort kuperet landskab, der byder på mange udsigter og et dramatisk terræn. Området er fredet og udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Der er gode muligheder for at opleve landskabet via markerede stier og opholdsarealer.

Landskabet ved Vissenbjerg – især det sydlige område – leder tankerne hen på en kæmpetrappe, hvor fladtoppede bakker udgør trinene.

Vissenbjerg Skov er udlagt som naturskov; skovdriften er indstillet, og skoven får lov at passe sig selv, og det giver plads til de svampe, insekter mv., som er tilknyttet træernes forrådnelsesproces.

Som besøgende i skoven vil I derfor opleve en mere “rodet” skov, der i mindre grad er præget af traditionelt højstammede løvtræer og ensartede bevoksninger. Til gengæld vil I forhåbentlig opleve et mere varieret plante- og dyreliv.

Når I har vandret ad de snørklede stier op gennem skoven til “Udsigten”, vil I føle, at himlen åbner sig. I bliver belønnet med en imponerende udsigt mod syd over Brænde Å til grusbakkerne Brændholt Bjerg og Frøbjerg Bavnehøj, der med sine 131 meter er Fyns højeste punkt. Mod vest er der udsigt helt til Lillebælt.

Virkelige røverhistorier

Vissenbjerg er kendt for sine røverhistorier. En del er sagn, men de har rod i virkeligheden.

I middelalderen blev folk, der havde forbrudt sig mod landets love, dømt fredløse, men i de dengang store og ufremkommelige skove omkring Vissenbjerg havde de fredløse en mulighed for at gemme sig.

Hovedfærdselsåren over Fyn gik i mange år i en stor bue udenom de farlige røvere og Vissenbjerg, men havde man travlt, vovede man sig igennem Vissenbjerg Gyde. Kik efter røverne og deres tilholdssteder rundt omkring i skoven.

PRAKTISK INFO: Stierne er lette at færdes på – dog er nogle af dem stejle og ikke mulige at passere med f.eks. barnevogn.

ENGLISH VERSION:

The hills of Vissenbjerg are a part of a large hilly landscape, which offers many beautiful views and dramatic terrain. The area is preserved and is appointed as a national geological area of interest.

There are a lot of great possibilities to experience the landscape by following the marked paths and also the sites for resting, recreation, etc.

The landscape surrounding Vissenbjerg, especially the southern part of the area, makes you think of a giant staircase with flat-topped hills as steps.

Vissenbjerg Skov is designated as a natural forest. The forestry has ended and the forest is left to grow on its own speed. This enhances the growth of mushrooms, insects etc., which are connected in the putrefactive process of the trees.

Therefore, as a visitor, you will experience a more “disorderly” forest, which in a much lesser degree is characterized by traditional tall-stemmed broad-leaved trees and homogenous plants. In return, you will experience an area with a larger variety in the number of plants and animals.

When you have walked along the winding paths through the forest toward “the view”, you will get a feeling like the sky is opening up. You will be rewarded with a magnificent view of the south of Brænde Å and the gravel hills of Brændholt Bjerg and Frøbjerg Bavnehøj, which with its 131 meters constitute the tallest point on Funen. To the west, you are able to see as far as to the Little Belt.

Real stories of thieves

Vissenbjerg is known for its stories of thieves. Parts of them are myths, but they are rooted in reality.

During the Middle Ages, people who had committed a crime became convicted as outlaws. In the large and impassable forests surrounding Vissenbjerg at that time, the outlaws had an opportunity to hide.

For many years, the main road across Funen led the passing travelers far away from the dangerous thieves and Vissenbjerg. But if they were busy, people ventured to go through the ally of Vissenbjerg. When you walk in the forest, then look after thieves and their hide-outs.

Practical information:

In general, the paths are easily accessible. However, some of them are quite steep and therefore not suitable for prams and similar means.

Højdemeter: 129
Start på p-pladsen ved:
Fuglevig,
Lergyden, 5492 Vissenbjerg

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar