Vissenbjerg

Vissenbjergbakkerne er en del af et stort kuperet landskab, der byder på mange udsigter og et dramatisk terræn. Området er fredet og udpeget som nationalt geologisk interesseområde.

Der er gode muligheder for at opleve landskabet via markerede stier og opholdsarealer. Det fredede område ved Vissenbjerg byder på mange udsigter og et dramatisk landskab.

Landskabet ved Vissenbjerg – især det sydlige område – leder tankerne hen på en kæmpetrappe, hvor fladtoppede bakker udgør trinene. Vissenbjerg Skov er udlagt som naturskov, hvilket betyder, at sædvanlig skovdrift er indstillet, og skoven henligger i dag til naturlig udvikling. Herved sikres træernes fulde livscyklus, hvilket giver plads til de svampe, insekter mv., som er tilknyttet træernes forrådnelsesproces. Som besøgende i skoven vil du derfor over tid opleve en mere “rodet” skov, der i mindre grad er præget af traditionelt højstammede løvtræer og ensartede bevoksninger. Til gengæld vil du forhåbentlig opleve et mere varieret plante- og dyreliv.

Når du har vandret ad de snørklede stier op gennem skoven til “Udsigten” vil du føle at himlen åbner sig. Du vil blive belønnet med en imponerende udsigt mod syd over Brænde Å til grusbakkerne Brændholt Bjerg og Frøbjerg Bavnehøj, der med sine 131 m er Fyns højeste punkt. Mod vest er der udsigt helt til Lillebælt.

Når du besøger Vissenbjerg, skal du vide, at stedet er kendt for sine røverhistorier. En del er sagn, men de har dog rod i virkeligheden. I middelalderen blev folk, der havde forbrudt sig mod landets love, dømt fredløse. I de dengang store og ufremkommelige skove omkring Vissenbjerg, havde de fredløse en mulighed for at gemme sig. Hovedfærdselsåren over Fyn gik i mange år en stor bue udenom Vissenbjerg, men havde man travlt, vovede man sig igennem Vissenbjerg Gyde. I løbet af 1700-tallet skete det store indhug i skovene, og det var slut med røverne i 1800-tallet. Kik efter røverne og deres tilholdssteder rundt omkring i skoven.

Praktisk Info
Stierne er lette at færdes på – dog er nogle af stierne stejle og ikke mulige at passere med f.eks. barnevogn.

Flere busruter mødes i Vissenbjerg og den nord-syd gående cykelrute 79 går øst om Vissenbjerg.

ENGLISH VERSION:

Vissenbjergbakkerne is part of a large hilly landscape, which offers many views, and a dramatic landscape. The area is preserved and pointed out as a geological area of special interest. It is possible to explore the landscape by following the marked trails.

The landscape by Vissenbjerg – especially the southern part of the area – make you think of a giant staircase where the flat-topped hills are the steps. Vissenbjerg Skov is natural forest and this means that the traditional way of foresting has stopped and today the forest is left to its own natural development.  This is a way to ensure that the full circle of life remains and leaves room for insects, birds etc., which are living and thriving from the demolition process of the threes.

As a visitor, you will find the forest more and more “messy” as the year’s passes but presumably, you will also experience a large verity in the number of plants, animals and birds living there.

When you walk along the winding paths up through the forest to “Udsigten”, you will feel the sky open when you reach the top. You will be rewarded with a magnificent view. To the south towards Brænde Å, to the gravel mountains Brændholt Bjerg and Frøbjerg Bavnehøj with its 131 meters being the highest point on Funen. To the west, you can see as far as to the Little Belt.

When you visit Vissenbjerg, you need to know that the place is well known for its old wives’ tales. Parts of them are stories – however, some of them have rooted in reality. In the Middle Ages, people who had committed a crime were convicted outlaws. In the large and remote forests surrounding Vissenbjerg at that time, they had the opportunity to hide. For many years, the main road across Funen lead travelers fare from Vissenbjerg but if you were in a hurry and if you had the courage, you could chose the path through Vissenbjerg Ally. During the 18th century, large parts of the forest were cut down and the robberies ended.

Please notice: The paths are easy accessible – however some of the paths are quite steep and therefore not possible to take with e.g. a pram. Several busses stop in Vissenbjerg and the north/south bicycle route no. 79 also passes east of Vissenbjerg.

Højdemeter: 129
Start på p-pladsen ved:
Fuglevig,
Lergyden, 5492 Vissenbjerg

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *